Pracoviště využívá

originálních a odborně akceptovaných poznatků pro rozvoj efektivní péče o děti i dospělé osoby. Tím je zabezpečen odborně komplexní a účinný rozvoj diagnostiky a terapeutické pomoci a rozvoj programu ve spolupráci s rodinou a blízkými osobami a tolik potřebné klidné a vstřícné klima v průběhu terapeutických sezení.

Odborný garant

pracoviště, doc. Karel Neubauer, již více než dvacet let pracuje v oblasti logopedické péče o děti i dospělé osoby, v posledním desetiletí vede pracoviště klinické logopedie v České Lípě. Své rozsáhlé praktické zkušenosti přenáší také do výuky tohoto oboru na Univerzitě Hradec Králové a do programu postgraduálního vzdělávání klinických logopedů v ČR. V roce 2010 se habilitoval na Univerzitě Komenského v Bratislavě v oboru Logopedie a je v současnosti jediným docentem tohoto oboru mezi českými klinickými logopedy.

Je spoluautorem

několika zásadních monografií v oboru logopedie a neuropsychologie a hlavním autorem první české monografie, věnované problematice neurogenních poruch komunikace u dospělých osob (Portál, 2007) Je také autorem desítek odborných statí v odborných periodicích a sbornících, je frekventovaně citovaným autorem v odborných statích věnovaných problematice neurogenních poruch řeči, především dysartrií. V letech 1995 až 2009 vedl redakci periodik Klinická logopedie v praxi a Diagnostika a terapie poruch komunikace.