Pracoviště využívá

originálních a odborně akceptovaných poznatků pro rozvoj efektivní péče o děti i dospělé osoby. Tím je zabezpečen odborně komplexní a účinný rozvoj diagnostiky a terapeutické pomoci a rozvoj programu ve spolupráci s rodinou a blízkými osobami a tolik potřebné klidné a vstřícné klima v průběhu terapeutických sezení.

Odborný garant

Odborný grant pracoviště, doc. Dr. Karel Neubauer, Ph.D., již více než třicet let pracuje v oblasti
logopedické péče o děti i dospělé osoby a své rozsáhlé praktické zkušenosti přenáší také do výuky
tohoto oboru na pregraduální i postgraduální úrovni, je odborným garantem AKK Logoped ve
zdravotnictví 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2010 se habilitoval na
Univerzitě Komenského v Bratislavě v oboru Logopedie a je v současnosti jediným docentem
tohoto oboru mezi českými klinickými logopedy.

Je spoluautorem

několika významných monografií v oboru logopedie, foniatrie a neuropsychologie v ČR i zahraničí. Zásadními publikacemi, kde je hlavním autorem je Kompendium klinické logopedie (portál, 2018) a Neurogenní poruchy komunikace u dospělých (Portál, 2007). Je také
autorem desítek odborných statí v odborných periodicích a sbornících, je frekventovaně citovaným autorem v odborných statích věnovaných problematice neurogenních poruch řeči, především dysartrií. V letech 1995 až 2009 vedl redakci periodik Klinická logopedie v praxi a Diagnostika a terapie poruch komunikace, v současnosti působí jako koordinátor redakční rady periodika Listy
klinické logopedie.